Правораздаване по български

До
Председателят на
Върховен Касиционен Съд
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Копия до ЕС
Юридически факултет
Медии, Фейсбук
НПО

Ж  А  Л  Б  А

От Ангел Недев Недев адрес: област Стара Загора, община Стара Загора,
бул.”Цар Симеон Велики” 123 ап.19   гр. Стара Загора

ПРОТИВ
СЪДИИ в Правосъдната система на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Правно основание :
Чл.57 ал.1 и ал.2 от Конституцията на Република България

Ако някои вярва , че всички 2-3 хиляди съдии в Правосъдната система на Република България са светци да вземе камък и ме замери! Много от съдиите нарушават законите, нещо повече – незнаят какво пише в Конституцията, а камо ли да я спазват при изпълнение на служебните си задължения. Аз също като много от гражданите мислех, че всички съдии са морални, честни и разумно прилагат закона, докато на 60 години за първи път се сблъсках с правосъдната групова наглост, лични съчинения по ясни закони и гнусен морал скрити зад понятието „независимост” на съдията! Нека някой да ми посочи един от всички 2-3 хиляди осъден съдия в България за престъпление по служба! НЯМА ТАКЪВ! По закон съдиите не носят отговорност за своите действия – мечта за всеки престъпник!!! Не е трудно да се докажат тези твърдения. Предвид умствения капацитет на някои съдии, те сами в своите решения по делата подробно описват престъпленията си по служба. Посочвам собствени си дела където организираната съдийска група от Административен съд ме осъдиха за огромна сума пари в нарушение не само на Конституцията и законите в страната, но и против тълкователното решение на колегите си от Конституционния съд на страната, принуждавайки ме да се самоосигурявам като безработен за минало време въпреки, че съм работил през това време на трудов договор!
ДОКАЗАТЕЛСТВО №1: Решение № 634 / 28.03.2016г. на Административен съд гр. Пловдив по адм.д. №2361 по описа за 2015г. с председател съдия Мариана Михайлова.
Първо престъпване на закона: Съдия Мариана Михайлова отхвърля правният спор в Исковата ми молба /отм. (1) стр.2/: След като се осигурявам на трудов договор не трябва да се осигурявам като самоосигуряващо се лице с несъществуващ измислен от нея документ „Декларация за спиране дейността като търговец” в нарушение на чл. 125 от Граждански Процесионален Кодекс /ГПК/ и последствие сама си измисля правния спор /отм. (2) стр.6/: Спорът между страните е относно това, жабоподателят, като собственик и управител на търговско дружество „Компресия Недев” е извършвал трудова дейност или не в нарушение на чл.130 от ГПК! Такъв идиотизъм не се извършва дори в Хитлериското правосъдие!
Второ престъпване на закона: Върхът на „независимостта” на българският съдия е, че неговите незакони съчинения са по важни от Конституцията и законите в страната. Така ”независимата” съдия Мариана Михайлова си измисля съчинение „трудова дейност” в противоречие на цял Кодекс на Труда /КТ/ по недопустима длъжност в предприятие „Компресия Недев” ЕООД съгласно Указание №УО-МЗ-2/01.11.2007г. на Министерството на икономиката „управител” код 1120 7023 от Национална класификация на професиите и длъжностите /НКПД/! Тази измислена „трудова дейност” по несъществуваща длъжност „управител” /отм. (3) стр.7/ която е цитирана в чл.4 ал.1 т.7 от Кодекс за Социално Осигуряване /КСО/ се използва като мотив и доказателство и осъжда /отм. (4) стр.3/ по съвсем различен чл.4 ал.3 т.2 от КСО ”собственик на търговско дружество” несъществуваща длъжност или професия съгласно НКПД. Така се слага равенство на несъвместими понятия „управител” и ”собственик на търговско дружество”. Все едно е да приравниш „съдия Мариана Михайлова” с „изрусена Пловдивска Пачавра”! Доказателство за глупавото съчинение на съдия Мариана Михайлова е доказателствен документ „Трудов договор на Ангел Недев”. Там отговорността „конструктор-управител” е ясно формулирана като задължение за трудова дейност на Ангел Недев съгласно чл.147 от Търговския Закон /ТЗ/, където собственик може да бъде физическо или ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. Измисленото съчинение на съдия Мариана Михайлова доказва, че и юридическите лица като собственици на търговско дружество упражняват трудова дейност ”собственик на търговско дружество” и трябва да се самоосигуряват като безработни. Питам: В Юридически факултет дипломите на съдии на килограм ли се продават?
Трето престъпване на закона: Съдия Мариана Михайлова с ненормалното съчинение умозаключава /отм. (5) стр.8/ „не е необходимо между дружеството и съответния управител да има сключен договор” в нарушение на чл.16 от Конституцията, цял Кодеск на Труда и чл.147 ал.3 от ТЗ. Така всички актове на Главна Инспекция по Труда издадени на предприятия, в които работниците нямат трудови договори са незаконни и държавата трябва да възстанови сумите с лихвите. Питам Юридическият факултет: Горди ли сте с подобни обучени от Вас кадри?!
Четвърто престъпване на закона: Съдия Мариана Михайлова не само нарушава чл.51 ал.2 от Конституцията и чл.3 т.3 от КСО където и за полуграмотен човек е ясно, че самоосигуряват се по закон граждани останали временно без работа, но и плюе по колегите си единадесет конституционни съдии от Конституционния Съд /КС/ които в т.2.2 в „Решение № 5 от 29.06.2000 г. на КС на РБ по конст. Д. № 4/2000 г.” публикувано в „Държавен вестник” бр.55/2000г. представен като доказателствен материал, които се произнасят относно прилагането на чл.4 ал.3 от КСО. В т.2.2 в три последователни изречения за да го разбере и най-тъпият полуграмотен идиот казват, че самоосигуряват се „група лица, неработещи на основание трудово правоотношение” /лица останали времено без работа по Конституция/ останалите се осигуряват по трудови договори. Така се подчертава разликата между най-тъпия полуграмотен идиот и съдия Мариана Михайлова!
ДОКАЗАТЕЛСТВО №2: Решение №8272 / 28.06.2017г. Върховният Административен Съд шесто отделение с председател съдия Румяна Папазова, докладчик съдия Николай Гунчев, член съдия Сибила Симеонова
1. Престъпване на закона е да признаеш личните съчинения на съдия Мариана Михайлова за нормални и законни, а Конституцията и цял Кодекс на Труда да ги възприемеш като марка тоалетна хартия.

2. Това да не коментираш моя трудовия договор по КТ, където е записано да изпълнявам законно съвместимо задължение по Длъжностна Характеристика „конструктор-управител” съгласно чл.147 ал.3 от ТЗ, говори за нагла лъжа, че не е посочено лице изпълняващ отговорността по управление на фирмата. Отговорността става трудова дейност, ако са налице условията по Кодеск на Труда

3. Да слагаш знак за равенство между понятията трудова дейност „управител” и „собственик на търговско дружество” е все едно приравняващ тричленния съдийски състав с тримата Доньодоневи глупаци в карикатури на две свинки и очилат кретен!

4. Още повече да признаваш трудова дейност на работници без трудов договор окончателно доказва, че Главна Инспекция по Труда е незаконна държавна агенция с престъпна дейност за съставяне на актове на предприятия с работници без трудови договори.

5. Нагла лъжа е твърдението, че „Решение № 5 от 29.06.2000 г. на КС на РБ по конст. Д. № 4/2000 г.” се отнася само за работещи пенсионери, след като единадесет конституционни съдии са казали, цитирам: „2.2. Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 КЗОО обхваща група лица, неработещи на основание трудово правоотношение, които са задължително осигурени само за социалните рискове инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.” т.е. всички без трудови договори, безработни.
Да приложим съчинението на организираната съдийска група Мариана Михайлова , Румяна Папазова, Николай Гунчев, Сибила Симеонова от Административен Съд към тях. Ако докажем че извършват „трудова дейност” цитирана в чл.4 ал.1 от КСО, която като тях приравняваме по цитираните в чл.4 ал.3 от КСО, то те ще трябва да се самоосигуряват /според умната съдия Мариана Михайлова – „може и по двете”/ съгласно техните собствени съчинения в техните Решения забележете В ИМЕТО НА НАРОДА!!! Организираната съдийска група полага трудова дейност чистач/хигиенист код 91120004 от НКПД която е цитирана в чл.4 ал.1 т.1 от КСО за задължително осигурените лица. Доказателство е, че ежедневно ползват тоалетни и се забърсват с тоалетна хартия /допустимо е и да са наполовина обърсани/, освен това са регистрирани в кметствата за изхвърляне на боклук /не само сътвореното в тоалетните, но и на работните места и в обществото/ и за това плащат държавен „Данък смет”, което е трудова дейност цитирана като задължително осигурена дейност на лица съгласно чл.4 ал.1 т.1 от КСО и свободно се практикува от организираната съдийска група. Цитирам умните съдии от организираната съдийска група : „В тази хипотеза не е неоходимо между дружество и лицето да има сключен трудов договор”. Така организираната съдийска група има неизплатени задължения към държавата за самоосигуряване, произтичащо от задължително осигурена дейност по чл.4. ал.3 т.1 от КСО „лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия” за лица плащащи „данък смет” и като лица упражняващи трудова дейност с произтичащо задължение и по чл.4.ал.3 т.6 от КСО на „лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец” за период от време откакто са пълнолетни до този момент с лихвите. А според умната съдия Мариана Михайлова „може и по трите”. Кой „умник” ще осъди тази организирана съдийска група да изплати задълженията си към държавата? Наистина ли няма такива „умници”, след като тази организирана съдийска група осъди мен с тази идиотската логика формирана в тъпо съчинение за „трудова дейност” в противоречие на чл.51 ал.2 и чл.16 от Конституцията, цял Кодекс на Труда, чл.3 т.3 от КСО, чл.147 от ТЗ и т.н.? Нещо повече Национален Осигурителен Институт не признава трудовия стаж, произтичащ от идиотското „задължително” допълнително осигуряване като безработен, защото съм с трудов договор съгласно Държавен Вестник бр.61 от 2015г. Докато, ако бях безработен като други граждани това се признава за трудов стаж. Но както доказахме законността не приоритет на организираната съдийска група, защото честността и моралът им е такъв и да не говорим за квалификацията им от Юридически факултет! Към тази организирана съдийска група трябва да причислим инспектор Генади Генадиев и гл. инспектор Теодора Точкова от Висшия Съдебен Съвет, които писмено ми отговориха, че установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт по чл.132а ал.6 ал.7 ал.9 от Конституцията не се отнася за тях. Видно е, че подобна „независимост” на българското правораздаване управлявано с идиотски съчинения на организирани съдийски групи е мечта на всяка мафия по света. Питам: Това значи ли, че си имаме независима гнусна съдийска мафия?
Държавните рекетьори от Национална Агенцията по Приходите /НАП/ любимците на идиот Ревизьора директно ми казаха, че са пратени да ми съставят акт независимо за какво, а аз да се оправям. Целта: 25% от стойността на акта е за служащите в НАП включваща и премия към основната им заплата съгласно параграф §8 точка13 от Преходни и допълнителни разпоредби на Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс /ДОПК/. Въпросът е: Защо го прави организираната съдийска група? Защо на държавен пост, главен юристконсулт на НАП, му плащат юристкосулски услуги? Получаващият държавна заплата главен юристконсулт на НАП защо крие за чии услуги получава пари? Как така има пълно съвпадение на юристкосулската защита и Решенията на организираната съдийска група? Питам: Това платени съдийски юристконсулски услуги ли са?
Съгласно чл.124 от Конституцията се обръщам към Председателят на Върховен Касиционен Съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ съдия Лозан Панов за самосезиране и касиране на Решение № 634 / 28.03.2016г. на Административен съд гр. Пловдив по адм.д. №2361 по описа за 2015г. с председател съдия Мариана Михайлова и Решение №8272 / 28.06.2017г. Върховният Административен Съд шесто отделение с председател съдия Румяна Папазова, докладчик съдия Николай Гунчев, член съдия Сибила Симеонова като противоконституционни. Това не касае само мен, а повече от 25 000 бедни собственици на търговски дружества, които си подпомагат работейки на трудови договори и са задължавани от държавни рекетьори да се самоосигуряват като безработни!!!
В противен случай „В ИМЕТО НА НАРОДА” да ни е честита най-гнусната мафия – българската съдебна мафия, най-„независимата” в света!

Очаквам действия с резултат, а не обяснения на мишки!
Не се удудвам на мишоците от „разследваща” журналистика, „Господари на ефира” , Шоуто на Слави Трифонов, „Бивол”, сестра „Галева” и т.н. Тяхното мълчание осигурява „независимостта” на организираните съдийски групи!

1. Решение № 634 / 28.03.2016г. на Административен съд гр. Пловдив по адм.д. №2361 по описа за 2015г. с председател съдия Мариана Михайлова
2. Решение №8272 / 28.06.2017г. Върховният Административен Съд шесто отделение съдии Румяна Папазова, Николай Гунчев, Сибила Симеонова
3. Указание №УО-МЗ-2/01.11.2007г. на Министерството на икономиката
Сканирани тези документи може да разгледате долу.

Дата: 06.02.2019г. Подпис: /инж.А.Недев/

AdmSPl

Решението на Върховния административен съд:

VAS

Можете да коментирате първи

Изпратете отговор